OÑATI COMMUNITY

DURANGOKO AZOKA (by Maria Zendegi)

26 Nov 2021 14:42 | Miren Manias (Administrator)

1990etik liburu eta diskoen azokara kulturaren diziplina ezberdinak ordezkatuz gune bereziak lotzen joan zaizkio Durangoko Azokari, eta Kulturaren Plaza bilakatu da.

Durangoko lehenengo euskal liburu eta disko azoka 1965ean egin zen, Andra Mariko elizpean. Abenduan ez ezik, zemendiaren 1ean ere bai, Domu Santu egunez. Sortu berri zen Gerediaga Elkarteak antolatu zituen ekitaldien artean lehenengoetarikoa izan zen. Frankismoaren diktadurapean azoka hark helburu nagusi eta argia zuen: Euskal Herriko liburugintza eta diskogintzaren ekoizpena ezagutzera ematea.

Gaur Egun Euskal Herriko argitaletxeen eta diskoetxeen lanak ezagutzeko plaza paregabea da Durangoko Azoka. Idazleek eta musikariek euren irakurle eta entzuleekin egoteko aukera daukate. Lan berriak aurkezteko eta ezagutzeko modua izaten da. Baina hasierakoa ez zen moduan, gaur egungo azoka ere ez da liburuen eta diskoen azoka bat soilik. Abenduko lehen egunetan euskaldunen eta kulturzaleen topaleku izaten da Durango, eta era guztietako publikoarentzat kultur eskaintza zabala egoten da.

Azokako aurkezpen aretoan, argitaletxe, diskoetxe, kultur elkarte edota edozein gizarte eragilek lekua edukitzen du bere proiektu edo lan berriaren aurkezpena egiteko.

Azokari lotuta, Haur Literatura Aretoa zabaltzen hasi zen urtero. 12 urte arteko ume eta gaztetxoak literaturaren mundura modu aktiboan gerturatzeko gunea. Gaur egun, Saguganbara du izena. Apurka-apurka, azken urteetan gune berriak sortzen joan dira Azokaren bueltan.

2008an, sortzaileek eurek Ahotsenea gunea sortu zuten, Gerediaga elkartearen laguntzagaz batera, beraien proiektuak ezagutarazeko zuzenekoekin edo solasaldien bidez. 2010ean, Irudienea eta Szenatokia ere batu zitzaizkion Azokari, ikusentzunezkoak eta arte eszenikoak ere kultura direla aldarrikatu eta leku propioa ematearren. 2012an sortu zen gune berriena: Kabi@. Kultura digitalaren eredu berrien bueltan elkar ezagutu, esperimentatu eta ezagutarazteko.

IMG_4479

Azokak, orain, Durango hiri osoa bihurtu nahi du kulturaren plaza. Durangoko Azokak, edizio honetan, 990 berrikuntza kultural izango ditu, batez ere argitaletxe eta diskoetxeak, Landako pabiloian eta on line dendaren bidez eskuragarri. Azoka-esparrura sartzeko, ezinbestekoa izango da azaroaren 29tik aurrera aldez aurretik izena ematea. Aurreratu bezala, abenduaren 4tik 8ra 1.200 laguneko bost txanda antolatuko dira egunero Landakon sartzeko.

Hala ere, Coronavirusa dela eta Gerediaga Elkarteak, azokaren sustatzaileak, ziurtatu du baldintza berrietara egokituko direla datozen egunetan kopuru hori okertzen joango balitz. Halaber, zehaztu dute euren sareen bidez jakinaraziko dutela zein ordu zehatzetan irekiko den izen-ematea astelehen honetan.

Pertsona bakoitzak gehienez lau plaza erreserbatu ahal izango ditu txanda bakoitzean. Hala ere, antolatzaileek izena ematen dutenei erantzukizunez jokatzeko eskatu diete, eta, azkenean joaterik ez badute, aldez aurretik abisatzeko, beste bisitari batzuentzat eskuragarri egon dadin. Era berean, aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da Plateruenan izango diren kontzertuez gozatzeko.

Azokak, aurten ere, restrikzioak restrikzio, egitarau (https://www.durangokoazoka.eus/es/programacion) zabala eskainiko du solasaldiekin, liburuen aurkezpenekin, proiekzioekin... ohiko guneen bitartez. Ekitaldi horietara sartzeko ez da aldez aurretik izena eman beharko, guneek beren edukiera izango baitute.

Horietan guztietan, Areto Nagusitik Bartolome Ertzilla Musika Eskolara eta San Agustin Kulturgunetik, segurtasun neurriak zorrotzak izango dira. Ezingo da ez jan ez edan inongo espaziotan. Eta antolatzaileek dei egin dute azokaren inguruko gune irekietan ere maskara erabiltzeko, ilarak sor baitaitezke, batez ere Landakoko eta Plateruenako sarreran eta irteeran.

*********************************************

Desde 1990 a la feria del libro y disco se han ido uniendo espacios especiales a la Feria de Durango representando a las diferentes disciplinas de la cultura, y se ha convertido en la Plaza de la Cultura.

La primera feria del libro y disco vasco de Durango se celebró en 1965 en el pórtico de Andra Mari. No sólo en diciembre, sino también el 1 de diciembre, día de Todos los Santos. Fue uno de los primeros actos que organizó la recién creada Asociación Gerediaga. Bajo la dictadura franquista aquella feria tenía un objetivo principal y claro: dar a conocer la producción bibliográfica y discográfica de Euskal Herria.

Hoy en día la Feria de Durango es una plaza única para conocer los trabajos de las editoriales y discográficas de Euskal Herria. Escritores y músicos tienen la oportunidad de estar con sus lectores y oyentes. Es la forma de presentar y conocer nuevos trabajos. Pero a diferencia de lo que era al principio, la feria actual tampoco es sólo una feria de libros y discos. Durante los primeros días de diciembre Durango se convierte en punto de encuentro de los vascos y de los aficionados a la cultura, con una amplia oferta cultural para todo tipo de público.

En la sala de presentación de la feria, editoriales, discográficas, asociaciones culturales o cualquier agente social tiene su espacio para presentar su nuevo proyecto o trabajo.

Ligado a la feria, el Salón de Literatura Infantil comenzó a abrir sus puertas todos los años. Un espacio para acercar activamente a niños y jóvenes de hasta 12 años al mundo de la literatura. Hoy se llama Saguganbara. Poco a poco, en los últimos años han ido surgiendo nuevos espacios a la vuelta de la Feria.

En 2008, los propios creadores crearon el espacio Ahotsenea, junto con la colaboración de la asociación Gerediaga, para dar a conocer sus proyectos a través de directos o tertulias. En 2010, Irudienea y Szenatokia también se unieron a la Azoka para reivindicar que el audiovisual y las artes escénicas también son cultura y darle un lugar propio. En 2012 se creó el espacio más reciente: Kabi @. Para conocernos, experimentar y darnos a conocer en torno a los nuevos modelos de cultura digital.
La feria pretende ahora convertir a Durango en una plaza de la cultura en toda la ciudad.

IMG_4479

Sin embargo, debido al coronavirus la Asociación Gerediaga, promotora de la feria, asegura que se ajustarán a las nuevas condiciones si en los próximos días esta cifra se fuera deteriorando. Asimismo, han precisado que darán a conocer a través de sus redes la hora exacta en la que se abrirá la inscripción este lunes.

Cada persona podrá reservar un máximo de cuatro plazas por turno. Sin embargo, los organizadores piden a los inscritos que actúen con responsabilidad y que, si finalmente no pueden acudir, avisen con antelación para que esté disponible para otros visitantes. Asimismo, habrá que pedir cita previa para disfrutar de los conciertos que tendrán lugar en Plateruena.

La feria, un año más, aunque hubiesen restricciones, ofrecerá un amplio programa de actividades (https://www.durangokoazoka.eus/es/programacion ) con tertulias, presentaciones de libros, proyecciones... a través de los espacios habituales. Para acceder a estos eventos no será necesario inscribirse previamente, ya que los espacios tendrán su propio aforo.

En todos ellos, desde el Salón de Actos hasta la Escuela de Música Bartolomé Ertzilla y desde San Agustín Kulturgunea, las medidas de seguridad serán estrictas. No se podrá comer ni beber en ningún espacio. Y desde la organización se hace un llamamiento para que también se utilice la mascarilla en los espacios abiertos cercanos a la feria, donde se pueden formar colas, sobre todo a la entrada y salida de Landako y Plateruena.

*********************************************

Since 1990 the book and record fair have been joined by special spaces at the Durango Fair representing the different disciplines of culture, and it has become the Plaza de la Cultura.

The first Basque book and record fair in Durango was held in 1965 at the Andra Mari portico. Not only in December, but also on December 1, All Saints' Day. It was one of the first events organized by the newly created Gerediaga Association. Under the Franco dictatorship that fair had one main and clear objective: to make known the bibliographic and record production of Euskal Herria.

Today the Durango Fair is a unique place to learn about the work of the publishers and record companies of Euskal Herria. Writers and musicians have the opportunity to be with their readers and listeners. It is the way to present and learn about new jobs. But unlike what it was in the beginning, the current fair is not just a book and record fair either. During the first days of December, Durango becomes a meeting point for Basques and fans of culture, with a wide cultural offer for all types of audiences.

In the presentation room of the fair, publishers, record companies, cultural associations or any social agent has their space to present their new project or work.

Linked to the fair, the Children's Literature Hall began to open its doors every year. A space to actively bring children and young people up to 12 years old to the world of literature. Today it is called Saguganbara. Little by little, in recent years new spaces have emerged around the Fair.

In 2008, the creators themselves created the Ahotsenea space, together with the collaboration of the Gerediaga association, to publicize their projects through live shows or gatherings. In 2010, Irudienea and Szenatokia also joined Azoka to claim that audiovisual and performing arts are also culture and give it a place of their own. In 2012 the most recent space was created: Kabi @. To get to know us, experiment and make ourselves known around the new models of digital culture.

IMG_4479

The fair now aims to turn Durango into a square of culture throughout the city.

However, due to the coronavirus, the Gerediaga Association, promoter of the fair, ensures that they will adjust to the new conditions if this figure deteriorates in the coming days. Likewise, they have specified that they will announce through their networks the exact time when the registration will open this Monday.

Each person may reserve a maximum of four places per shift. However, the organizers ask those registered to act responsibly and, if they finally cannot attend, notify in advance so that it is available to other visitors. Likewise, you will have to make an appointment to enjoy the concerts that will take place in Plateruena.

The fair, one more year, even if there were restrictions, will offer a wide program of activities (https://www.durangokoazoka.eus/es/programacion) with gatherings, book presentations, screenings ... through the usual spaces. To access these events it will not be necessary to register in advance, since the spaces will have their own capacity.

In all of them, from the Assembly Hall to the Bartolomé Ertzilla Music School and from San Agustín Kulturgunea, the security measures will be strict. You will not be able to eat or drink in any space. And the organization calls for the mask to also be used in the open spaces near the fair, where queues can form, especially at the entrance and exit of Landako and Plateruena.

Powered by Wild Apricot Membership Software